Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.
 Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“).
   
  Obchodní název:    AuthenticWOOD, s. r. o,
  Právní forma:           Společnost s ručením omezeným
  Sídlo:                          Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina
  ICO:                            52 329 500
  DPH:                           2120979047
  IČ DPH:                      SK 2120979047
  Zapsáno v:               obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, odd. Sro, vl.č. 72033/L
  Zastoupená:            Marek Chrz, jednatel
                                     Pavol Šadlák, jednatel

  (dále jen "prodávající")
 2. Kontaktní údaje:
  Telefonní číslo: +421 948 685 340
  E-mail: kontakt@deermates.cz
 3. Adresa, na které může kupující uplatnit reklamaci, podat stížnost nebo jiný podnět:
  AuthenticWOOD, st. r. o,

  Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina
 4. Dozorčí orgán:
  Slovenská obchodní inspekce (SOI)
  Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
  Prievozská 32, 820 07 Bratislava
  P.O. Box: 5
  Oddělení dozoru
  tel. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
  fax č. 02/58 27 21 70
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 5. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavře kupní smlouvu (dále jen "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na adrese www.janapistejova.com (dále jen "internetový obchod").
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 7. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají ve slovenském jazyce.
Článek II.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, v níž budou dohodnuté podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)
 2. Pro účely těchto obchodních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, u které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytována služba, která souvisí s předmětem dané kupní smlouvy, pokud je dodáváno zboží nebo poskytovaná služba prodávajícím nebo třetí stranou na základě jejich dohody.
 3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, která je provozována prodávajícím obsahuje i daň z přidané hodnoty ve stanovené výši dle platného právního předpisu České republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny obchodní a jiné akce platí do vyprodání zásob, pokud u daného zboží není uvedeno jinak.
 4. Právem prodávajícího je kdykoli upravit prodejní cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce elektronického obchodu. Taková změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.
 5. Všechny prezentace zboží umístěného v katalogu internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 6. Provozovatelem elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je obchodní společnost AuthenticWOOD, s. 12. r. o, se sídlem: Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, IČO: 52 329 500.
 7. Kupujícím (objednatelem) se rozumí spotřebitel - fyzická osoba nepodnikatel, která odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou prostřednictvím elektronického systému obchodu www.deermates.cz a jejíž koupené zboží nebo poskytnuté služby neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
Článek III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu, který zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, kterému zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označenému kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).
 2. Kupující realizuje objednávku zboží těmito způsoby:
  a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předchozí registraci v internetovém obchodě,
  b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje informace o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, která není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 4. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 6. Okamžitě po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o vadě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
Článek IV.
Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací potřebných pro přístup do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Článek V.
Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen:
  a) v případě potvrzení objednávky formou akceptace je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě a zabalit jej
  a zajistit přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
  b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy České republiky,
  c) zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, jako například přes e-mail,
  d) nejpozději spolu se zbožím předat kupujícímu v elektronické nebo písemné formě všechny potřebné doklady k převzetí a užívání zakoupeného zboží a tak
  jistě další doklady, které jsou předepsány platnými právními předpisy České republiky jako například návod v českém jazyce, dodací list, záruční list a
  daňový doklad.
 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.
 3. V případě nedostupnosti zboží nebo vyprodání zásob, není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je povinností prodávajícího nabídnout kupujícímu náhradní plnění, popřípadě možnost odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího (storno objednávky). Odstoupení od kupní smlouvy nebo storno objednávky je možné zasláním e-mailu kupujícím. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je povinností prodávajícího vrátit všechny platby a tedy již uhrazenou kupní cenu nebo její část, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud nedojde k přijetí náhradního plnění kupujícím, nabízené prodávajícím a ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je prodávající povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, kupujícímu.
Článek VI.
Práva a povinnosti kupujícího

Povinnosti kupujícího:
a) zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu ve sjednané lhůtě splatnosti, včetně nákladů za doručení objednaného zboží,
b) převzít zboží, které bylo objednáno a dodáno,
c) v dodacím listu potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
Článek VII.
Dodací a platební podmínky

 1. U každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu je uvedena obvyklá dostupnost zboží. Po doručení objednávky prodávající prověří dostupnost zboží a v případě, že zboží není skladem, bude o tom neprodleně informovat kupujícího a dohodnou se na dalším postupu.
 2. Prodávající je povinen dodat věc kupujícímu ihned, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Pokud prodávající tuto povinnost nesplnil, může kupující vyzvat prodávajícího k dodání věci v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené kupujícím. Nebude-li věc dodána ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím dodací lhůty sjednané v kupní smlouvě.
 4. Zobrazení zboží na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím není pouze ilustrativní. Rozměry, hmotnost a další údaje o zboží, které jsou uvedeny v katalozích, prospektech a dalších dokumentech prodávajícího umístěných na webových stránkách elektronického obchodu prodávajícího, jsou uváděny výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti o +- 1 % uvedené hodnoty.
 5. Povinností kupujícího je převzít zboží v dohodnutém místě podle kupní smlouvy nebo jinak v době před dodáním zboží (dále jen "místo"). Kupující je povinen převzít zboží v době sjednané prodávajícím nebo jeho zástupcem pověřeným dodáním zboží a kupujícím v kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním zboží (dále jen "časový rozsah").
 6. Pokud prodávající dodá zboží kupujícímu v místě a v časovém rozmezí, je povinností kupujícího převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba pověřená kupujícím. Kupující je povinen podepsat zápis o zaplacení kupní ceny, dodání a předání zboží. Povinností třetí osoby pověřené převzetím zboží je předat prodávajícímu kopii potvrzení o přijetí objednávky. Okamžikem předání zboží kupujícímu se zboží považuje za dodané. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou a podepsání zápisu o zaplacení kupní ceny kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou a dodání a předání zboží.
 7. V případě nutnosti opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě a v časovém rozmezí nebo pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dnů po uplynutí časového rozmezí, aniž by předem písemně odstoupil od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů vzniklých za pokus o neúspěšné dodání zboží do místa dodání.
 8. Kupující je povinen zkontrolovat přijatou zásilku, obal zboží a také zboží bezprostředně po dodání za přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýra. V případě zjištění vady zboží je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu sepsání zápisu o povaze a rozsahu vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. S takto pořízeným záznamem, který je doručen prodávajícímu, může kupující odmítnout převzít dodávku vadného zboží nebo potvrdit dodávku vadného zboží a následně uplatnit vady zboží u prodávajícího nebo jím určené osoby. Odmítne-li kupující převzít dodávku vadného zboží, nese veškeré přiměřené náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu prodávající.
 9. V případě nedodání zboží do 30 dnů ze strany prodávajícího je kupující oprávněn od kupní smlouvy v této lhůtě odstoupit a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Kupujícím.
 10. Způsoby a ceník platby za zboží:
  a) online platba kreditní kartou: 0 CZK,
  b) platba bankovním převodem: 0 CZK,
  c) dobírka: 49 CZK.
 11. Způsoby dodání a ceník:
  a)
  doručení kurýrem: 129 CZK,
  b) Přeprava společností Packeta Slovakia s. r. o.: 79 CZK.

Článek VIII.
Kupní cena


 1. Kupní cena za zboží, která byla sjednána v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). V případě, že je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího k uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.
 2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti při osobním převzetí zboží nebo dobírkou v místě dodání zboží.
 3. Povinností kupujícího je zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
 4. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, nezaplatí-li kupující prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.
 5. Montáž, vynesení zboží a náklady s tím související nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.
Článek IX. 
Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.
 2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou od prodávajícího nebo od jeho zástupce pověřeného dodáním zboží, nebo pokud tak neučiní včas, okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
Článek X.
Zásady ochrany osobních údajů

 1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující, je-li fyzickou osobou, povinen v objednávce sdělit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen v objednávce sdělit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, DIČ (bylo-li přiděleno), telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky, je-li právnickou osobou.
 3. Kupující, který se zaregistroval v internetovém obchodě, může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení na webových stránkách elektronického obchodu v sekci Můj účet.
 4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že v souladu s čl. 6 odst. 1. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. července 2016 o ochraně spotřebitele a o změně některých zákonů (dále jen "nařízení"). dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "Nařízení"), bude prodávající jako provozovatel informačního systému zpracovávat osobní údaje kupujícího v procesu uzavírání kupní smlouvy bez souhlasu kupujícího jako subjektu údajů, neboť zpracování osobních údajů Kupujícího bude Prodávající provádět v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, v níž Kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran.
 5. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po dodání objednaného zboží nebo služeb kupujícímu zpracovávat osobní údaje kupujícího pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží nebo služby na základě oprávněného zájmu.
 6. Prodávajíci se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení bude shromažďovat osobní údaje kupujícího výhradně za účelem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.
 8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, bude osobní údaje kupujícího shromažďovat vždy samostatně na odpovídajícím právním základě a rovněž zajistí, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány a používány pouze způsobem odpovídajícím účelu, pro který byly shromážděny, a nebudou spojovány s osobními údaji shromážděnými pro jiný účel nebo pro účely plnění kupní smlouvy.
 9. Kupující bude požádán, aby před odesláním objednávky potvrdil zaškrtnutím políčka, že prodávající kupujícího dostatečně, jasně a nezaměnitelně informoval:
  a) své identifikační údaje, jak je uvedeno v článku 1 těchto obchodních podmínek, prokazující totožnost prodávajícího,
  b) kontaktní údaje Prodávajícího nebo jeho odpovědné osoby,
  c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ pro zpracování osobních údajů,
  d) že Kupující je povinen poskytnout požadované osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky,
  e) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f), že oprávněným zájmem, který Prodávající sleduje, je přímý marketing,
  f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která kupujícímu dodává objednané zboží, případně identifikační údaje dalších příjemců nebo kategorií příjemců osobních údajů, pokud existují,
  g) dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení,
 10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude postupovat způsobem, který není v rozporu s Nařízením ani jinými obecně závaznými právními předpisy nebo je neobchází.
 11. V souladu s nařízením poskytne prodávající kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:
  a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a případně zástupce prodávajícího,
  b) kontaktní údaje odpovědné osoby, pokud existuje,
  c) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro zpracování,
  d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
  e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
  f) případně informace o tom, že prodávající má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
  g) dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení,
  h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům a práva na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování nebo práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
  j) právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  i) informace o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, zda je kupující povinen osobní údaje poskytnout, jakož i o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů,
  k) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování;
  Kupující má právo získat od prodávajícího kopii zpracovávaných osobních údajů a má rovněž právo získat všechny výše uvedené informace navíc. Za jakékoli další kopie, které si kupující vyžádá, může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení kopie.
 12. Pokud kupující uplatní své právo podle odstavce 11 tohoto článku písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle odstavce 11 tohoto článku, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.
 13. Kupující má právo vznést u prodávajícího námitku proti zpracování svých osobních údajů, o nichž se domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud s tímto přímým marketingem souvisí. Pokud Kupující vznese námitku proti takovému zpracování, Prodávající přestane zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu ode dne, kdy Prodávající obdrží takovou námitku, a osobní údaje dotčeného Kupujícího nesmí a nebudou pro takové účely zpracovávány.
 14. Pokud má kupující podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Pokud kupující nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může jeho práva uplatnit jeho zákonný zástupce.
 15. Prodávající podnikne přiměřené kroky k tomu, aby kupujícímu poskytl všechny informace uvedené v bodě 10.11 ve stručné, přehledné, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jiným způsobem, na kterém se dohodne s kupujícím.
 16. Prodávající poskytne kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informace o opatřeních přijatých na žádost kupujícího.
Článek XI.
Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Stane-li se pro prodávajícího nemožné splnit své závazky z kupní smlouvy z důvodu výprodeje zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, že není možné splnit závazky prodávajícího z kupní smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci nebo i v případě, že prodávající i při vynaložení veškeré péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a je rovněž povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu na zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 3. V této lhůtě má kupující právo zboží po převzetí rozbalit a vyzkoušet způsobem obvyklým při nákupu v klasickém kamenném obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ:
  a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
 5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že odstoupení bylo učiněno v omylu, nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči, nebo na formuláři, který tvoří přílohu 1 těchto obchodních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek musí obsahovat údaje požadované ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.
 8. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se od počátku ruší i jakákoli doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil. Po kupujícím nelze požadovat žádné náklady ani jiné platby související se zrušením doplňkové smlouvy, s výjimkou nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a služba byla poskytnuta v plném rozsahu.
 9. Do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu či osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající nabídl kupujícímu osobní odběr zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta dle první věty tohoto bodu obchodních podmínek se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 10. Kupující je povinen dodat prodávajícímu zboží kompletní, včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, pokud možno v původním obalu a nepoužité.
 11. Zásilky na dobírku nebudou prodávajícím akceptovány. Doporučujeme zboží pojistit. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle tohoto článku těchto obchodních podmínek dříve, než je Zboží doručeno Kupujícímu, nebo dokud Kupující neprokáže, že Zboží odeslal zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr Zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby.
 12. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží se vrací přímo prodávajícímu nebo osobě, kterou prodávající pověřil převzetím zboží. To neplatí, pokud se prodávající zavázal nést tyto náklady sám nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu zboží, které je použité, poškozené nebo nekompletní, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady:
  a) hodnotu, o kterou byla snížena hodnota zboží ve smyslu § 457 občanského zákoníku, a to ve skutečné výši.
  b) náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, vypočtené podle ceníku pozáručního servisu zboží.
 16. Kupující je podle tohoto článku Obchodních podmínek povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu škody nepřesahující rozdíl mezi kupní cenou Zboží a hodnotou Zboží v době odstoupení od Kupní smlouvy.
 17. V souladu s § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
  a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží zhotoveného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  b) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  c) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  d) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování tohoto obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
  e) prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícím smontováno, sestaveno nebo používáno takovým způsobem, že jeho uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. smontovaný nebo sestavený nábytek apod.
 18. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.
Článek XII.
Zrušení zakázky na míru

 1. V případě, že předmětem objednávky bylo zboží, u kterého není možné odstoupit od uzavřené smlouvy dle bodu XII odst. 17 písm. a) těchto obchodních podmínek, může spotřebitel objednávku bezplatně zrušit do 24 hodin od jejího potvrzení, a to pod podmínkou úhrady účelně vynaložených nákladů prodávajícího.
 2. Kupující může od smlouvy odstoupit do doby, než je dílo dokončeno; kupující je však povinen zaplatit prodávajícímu částku připadající na již provedené dílo, pokud prodávající nemůže výsledek díla využít jiným způsobem, a uhradit prodávajícímu účelně vynaložené náklady kupujícího.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení


 1. Veškeré dohody mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Článek XIV.
Alternativní řešení sporů

 1. Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu, v případě, že má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevybavil reklamaci tak, aby byl i on spokojen. Pokud prodávající do 30 dnů na žádost neodpoví nebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. Podle §3 zákona 391/2015 S.z. jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. Žádost může podat také online prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO.
 2. Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, nikoli nakupující podnikatele. Řešení sporu se probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 EUR. Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 5 EUR od kupujícího, na úhradu nákladů.

  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.05.2023.