Výměna, vrácení, reklamace


Výměna a vrácení


Formulář pro vrácení a výměnu naleznete ZDE.

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 • Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezmete zboží.
 • Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás prosím informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu společnosti AuthenticWOOD, s.r.o., se sídlem: Kragujevská 3931/39 Žilina, 01001.
  e-mail: kontakt@deermates.cz, mobil: +421 948 685 340.
 • K tomuto účelu můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který naleznete jako přílohu č. 1 obchodních a reklamačních podmínek.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy uhradili, zejména kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější námi nabízený běžný způsob doručení, ani na náklady na dodatečné služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud byly poskytnuty v plné výši. Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Budou vám vráceny stejným způsobem, jaký jste použili pro svou platbu, pokud jste se výslovně nedohodli na jiném způsobu platby, a to bez jakýchkoli dalších poplatků.
 • Platba za zakoupené zboží vám bude vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu o zpětném odeslání, podle toho, co nastane dříve.
 • Zboží nám prosím zašlete zpět nebo jej přineste na adresu našeho sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy.
Vezměte prosím na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy nesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho dodání do jeho vrácení jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

  Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které je vyrobeno podle specifických požadavků spotřebitele (např. gravírování s vlastním monogramem apod.).
 

Reklamace


Reklamační formulář naleznete ZDE.

Reklamační řízení a záruční podmínky
Reklamační řád upravuje práva a povinnosti společnosti AuthenticWOOD, s.r.o, se sídlem Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, IČO: 52 329 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 72033 /L (dále jen "prodávající") a kupujícího při uplatňování práv z odpovědnosti za vady, zejména v rozsahu,
podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění nebo ze záruky za jakost poskytnuté prodávajícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen "reklamační řád").
 1. Prodávající odpovídá za vady prodaného zboží při jeho převzetí kupujícím. V případě zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro které byla cena sjednána v nižší ceně. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).
 2. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu uplatnění reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o uplatnění práv ze záruky v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy umístěním těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.
 3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené Kupujícím u Prodávajícího.
 4. Reklamační řád v této podobě platí pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.
 5. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku pouze na zboží, které má vady způsobené výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 6. Kupující je oprávněn si zboží při převzetí prohlédnout. Pokud tak neučiní, může reklamovat vady zjištěné při této prohlídce pouze tehdy, pokud prokáže,
  že zboží bylo vadné již v době převzetí zboží.
 7. V záruční době má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží pověřenému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o nabytí, který slouží jako záruční list, a nejlépe s originálním obalem zboží. V případě vrácení zboží poštou nebo kurýrem nezasílejte zboží na dobírku.
  Dobírka není prodávajícím akceptována. Pokud se na zboží vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako bez vady,
  má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 8. Má-li zboží vadu, má zákazník právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v souladu s § 18 odst. 2 zákona vyplněním formuláře pro výměnu zboží, vrácení peněz nebo reklamaci - a jeho doručením prodávajícímu. Kupující je povinen formulář vyplnit přesně se všemi požadovanými údaji. Reklamační řízení je zahájeno dnem doručení vyplněného reklamačního formuláře nebo dopisu kupujícího s popisem vady a reklamovaného zboží prodávajícímu. Zahájení reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.
 9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně za přítomnosti osoby oprávněné k vyřizování reklamací.
 10. Kupující je povinen vady zboží uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak právo kupujícího vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady zaniká.
 11. Prodávající vydá kupujícímu doklad o přijetí reklamace.
 12. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména je-li třeba složité technické posouzení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku za nový. Pokud kupující uplatnil reklamaci v prvních 12 měsících od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě znaleckého posudku nebo posudku vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo posudku určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nesmí prodávající požadovat po kupujícím úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiných nákladů souvisejících s odborným posouzením zboží.
 13. Pokud Kupující uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající reklamaci zamítl, je osoba, která reklamaci vyřizovala, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud Kupující zašle zboží k odbornému posouzení osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré další související účelně vynaložené náklady Prodávající, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující znaleckým posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může kupující reklamaci uplatnit znovu; po dobu provádění znaleckého posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 14. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující upozorněn v době uzavření smlouvy s prodávajícím nebo o kterých s ohledem na okolnosti, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě vyměnit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.
 16. Právo na bezplatnou záruční opravu zaniká:• nepředložením kompletního zboží včetně příslušenství, dokladem o pořízení zboží,
  • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
  • uplynutím záruční doby zboží,
  • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
  • neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s
  běžným používáním zboží,
  • poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi.
 17. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a reklamační řízení ukončit jedním z následujících způsobů:
  • předáním opraveného zboží,
  • výměnou zboží,
  • vrácením kupní ceny zboží,
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  • písemnou výzvou k převzetí zboží v případě neoprávněné reklamace,
  • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 18. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude e-mailem nebo spolu se zbožím doručen doklad o vyřízení reklamace.
 19. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží a potřebných dokladů vztahujících se ke zboží oprávněnou osobou, není-li pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba.
 20. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu záruční opravy zboží.
 21. V případě výměny zboží za nové zboží obdrží kupující doklad s vyznačením vyměněného zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.
 22. V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
  prodávající zajistí odstranění vady, nebo prodávající vymění vadné zboží (určení způsobu vyřízení reklamace je na uvážení prodávajícího a kupující se nemůže domáhat určení způsobu vyřízení své reklamace).
 23. Vyskytne-li se vada, kterou nelze odstranit, nebo jedna opakovaně se vyskytující odstranitelná vada, nebo větší počet různých odstranitelných vad, které brání řádnému užívání zboží jako bez vady, vyřídí prodávající reklamaci výměnou zboží za jiné funkční zboží nebo vystavením dobropisu na vadné zboží. Právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy vzniká kupujícímu pouze za předpokladu, že věc nelze pro neodstranitelnou vadu řádně užívat jako věc
  bez vad. V případě takových vad bude na kupujícím, zda uplatní právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy. Jakmile si však kupující zvolí jedno z těchto práv, nemůže tuto volbu sám jednostranně změnit, ledaže se jím zvolené právo na výměnu stane nemožným, např. proto, že prodávající
  prodávající již nedisponuje věcí, která se co do značky, typu, provedení a dalších vlastností shoduje s věcí původně předanou.
 24. Reklamované zboží lze zaslat poštou nebo kurýrem, případně zboží předat osobně.
  Zásilky na dobírku nepřijímáme. Zasílané zboží doporučujeme pojistit.
Informace o alternativním řešení sporů
Vážený kupující, v souladu se zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů, Vás tímto informujeme, že jako spotřebitel máte právo obrátit se na naši společnost s žádostí o nápravu, pokud nejste spokojen/a se způsobem vyřízení Vaší reklamace nebo se domníváte, že jsme porušili Vaše práva.
Identifikační a kontaktní údaje naší společnosti jsou následující:
 
Obchodní název: AuthenticWOOD, s. r. o,
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina
IČO: 52 329 500
DIČ: 2120979047
IČ DPH: SK 2120979047
Zapsáno v: Obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, odd. Sro, vl.č. 72033/L
Zastoupená: Marek Chrz, jednatel
                     Pavol Šadlák, jednatel
 
(dále jen "prodávající")

Kontaktní údaje:
Telefonní číslo: +421 948 685 340
E-mail: kontakt@deermates.cz

Pokud naše společnost vaši žádost o nápravu zamítla nebo na ni neodpověděla do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na alternativní řešení sporu. Návrh na alternativní řešení sporu (dále jen "návrh") je třeba podat příslušnému orgánu alternativního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo jiné právnické osoby zapsané v seznamu Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. Jako spotřebitel máte právo si vybrat, kterému z nich výše uvedený návrh podáte. Návrh můžete podat v listinné podobě, elektronicky nebo ústně do protokolu. Pro podání návrhu můžete použít formulář, jehož vzor je přiložen a obsahuje zákonné náležitosti.
Platforma pro alternativní řešení sporů, jejímž prostřednictvím mohou spotřebitelé podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu:
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
K vyplnění elektronického formuláře pro podání stížnosti na obchodníka jste oprávněni využít také platformu pro řešení sporů on-line, která je k dispozici na internetových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfmevent=main.home.chooseLanguage.
Alternativní řešení sporů mohou využít pouze spotřebitelé, tj. fyzické osoby, které při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spory mezi spotřebitelem a prodávajícím, jejichž hodnota přesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat zaplacení poplatku za zahájení řešení sporu až do výše 5 EUR včetně DPH.
Výsledkem postupu alternativního řešení sporů by měla být dohoda mezi prodávajícím a spotřebitelem o smírném řešení jejich sporu. Ani závaznost takové dohody však nebrání tomu, aby strany následně řešily svůj spor soudní cestou.

Platí od 01.05.2023