Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů, které nám svěřujete, je pro nás důležitá a děláme vše pro to, abyste se u nás cítili bezpečně. Účelem těchto Podmínek zpracování osobních údajů (dále jen "Podmínky") je vysvětlit vám, jakým způsobem budou zpracovávány a chráněny vaše osobní údaje, které nám poskytnete při používání našich webových stránek www.deermates.sk (dále jen "E-shop"). Rádi bychom vás také informovali o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.
Tyto podmínky vás informují o obecných pravidlech zpracování osobních údajů při používání E-shopu a účtů na sociálních sítích. Upozorňujeme, že konkrétní podmínky zpracování vašich osobních údajů závisí na účelu zpracování vašich osobních údajů. Budete však o nich včas informováni:
 • Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
  Naše společnost AuthenticWOOD, s.r.o, se sídlem Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, IČO: 52 329 500 provozuje e-shop.
  Při zpracování osobních údajů se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR") a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").)
  Veškeré informace týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji Vám však rádi poskytneme na e-mailové adrese: kontakt@deermaters.sk.
 • Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
  Osobní údaje zpracováváme pro různé účely. Níže jsou uvedeny nejčastěji používané účely:
  a) Registrace zákazníka
  Procházet e-shop a nakupovat zboží můžete bez registrace. Registrovat se budete moci prostřednictvím registračního formuláře v e-shopu.
  Při registraci v E-shopu vás požádáme o vaše osobní údaje za účelem registrace a vytvoření účtu v E-shopu (dále jen " zákaznický účet "). Při registraci vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a rovněž vás budeme informovat o tom, že vaše právech. Některé údaje budou povinné, protože bez nich nemůžeme váš zákaznický účet vytvořit, udržovat a vylepšovat.
  b) Uzavření smlouvy o koupi zboží
  Pokud budete mít zájem o nákup zboží v E-shopu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření a plnění smlouvy mezi námi a vámi, kterou s námi uzavřete přijetím našich Všeobecných obchodních podmínek v E-shopu. Vaše osobní údaje pro výše uvedený účel zpracováváme na právním základě smlouvy, kterou s námi uzavíráte, neboť zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění této smlouvy. Při uzavření smlouvy vám poskytneme informace podle zákona o ochraně osobních údajů a rovněž vás poučíme o vašich právech.
  c) Newsletter
  Pokud nám udělíte souhlas, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. V newsletteru vás informujeme zejména o atraktivním obsahu v e-shopu. Souhlas se zasíláním newsletteru je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat přímo v e-mailu, kterým vám newsletter zasíláme, nebo na výše uvedené e-mailové adrese. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru je Váš souhlas udělený podle § 13 odst. 1 písm. a)
  zákona o OÚ.
  d) Organizování a řízení účasti na námi pořádaných soutěžích.
  Pokud se rozhodnete zúčastnit soutěže pořádané naší společností a udělíte nám k tomu souhlas, zpracováváme vaše údaje za účelem organizace soutěže, zajištění a správy vaší účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání cen výhercům. Údaje, které za tímto účelem zpracováváme, závisí na statutu/podmínkách konkrétní soutěže. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je souhlas, o jehož udělení vás požádáme při účasti v soutěži.
  e) Soubory cookie
  V e-shopu používáme soubory cookie. Používáním E-shopu souhlasíte s tím, abychom shromažďovali informace prostřednictvím souborů cookie.
  Přečtěte si více informací o souborech cookie a také o tom, jaké máte možnosti jejich ovládání
   
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Při provozování e-shopu zpracováváme osobní údaje na různých právních základech (souhlas, plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem atd.) v závislosti na účelu zpracování osobních údajů (registrace v e-shopu, uzavření a plnění smlouvy, zajištění soutěže, zasílání newsletteru atd.). S ohledem na účel zpracování osobních údajů vás budeme informovat o právním základu a účelu zpracování osobních údajů, příjemcích nebo kategorii příjemců, době uchovávání osobních údajů a dalších relevantních informacích. Poskytneme vám také informace o vašich právech v souvislosti s námi prováděným zpracováním osobních údajů.
   
 • Ochrana soukromí a zveřejňování osobních údajů
  Vaše osobní údaje jsou bezpečné, protože jejich zpracování probíhá automaticky prostřednictvím našich informačních systémů a prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, která zaručují bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů. Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů máme postavení správce, což znamená, že je to naše společnost, která určuje účely zpracování. V souvislosti s naší činností mohou být vaše osobní údaje předávány nebo zpřístupňovány dalším subjektům, a to buď jako samostatnému správci, nebo jako zpracovateli. Jako správce dbáme na to, aby všechny subjekty, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard ochrany a měly odpovídající personální, technické, organizační a odborné kompetence. V žádném případě neposkytneme osobní údaje subjektu, u kterého tento standard není zajištěn.
Osobní údaje poskytujeme v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům:
 • osoby, které nám zajišťují technický provoz našich služeb, e-shopu, účtů na sociálních sítích a informační infrastruktury;
 • osoby, které zajišťují bezpečnost a ochranu našich služeb, e-shopu, informační infrastruktury a také pravidelně monitorují a testují tuto bezpečnost a ochranu;
 • osoby, které nám poskytují analytické a statistické služby za účelem zlepšení a optimalizace našich služeb, e-shopu a účtů na sociálních sítích.
Pokud jde o účel zpracování osobních údajů, budeme vás podrobněji informovat o příjemcích nebo kategorii příjemců.
 • Odkazy na jiné stránky
  E-shop může obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerů a jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz na webové stránky třetí strany, budete přesměrováni na tyto webové stránky. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte.
   
 • Jak dlouho údaje uchováváme
  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky, což znamená, že osobní údaje neuchováváme déle, než je
  • nezbytné pro účel zpracování.
  • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě právního základu - vašeho souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, nebo po dobu nezbytnou pro příslušný účel zpracování.
  • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě - plnění smlouvy, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a vámi nebo po dobu nezbytnou pro příslušný účel zpracování. Pokud dojde k ukončení smlouvy, obvykle přistoupíme k likvidaci vašich osobních údajů, pokud není možné zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě.
  • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě - plnění právních povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou zákonem.
  • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě - náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetích osob, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu.
  • Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem účasti v námi pořádané soutěži na podporu našich produktů nebo služeb, je tato doba uvedena v konkrétním statutu soutěže nebo v podmínkách soutěže.
 • Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?
  V souvislosti s osobními údaji, které o vás zpracováváme, máte řadu práv, která můžete uplatnit.
  a) Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na získání jejich kopie. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu jsme vaše osobní údaje poskytli, zda byly předány do třetí země a jak dlouho je budeme uchovávat. Pokud si vyžádáte kopii elektronickými prostředky, poskytneme vám informace v běžně používaném elektronickém formátu, pokud nepožádáte o jiný.
  b) Právo na opravu osobních údajů
  Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, máte právo na jejich opravu. Pokud jsou neúplné, máte právo na jejich doplnění. Své osobní údaje můžete opravit nebo doplnit v nastavení svého profilu nebo nás můžete požádat o jejich opravu.
  c) Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Máte právo na omezení zpracování v případech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů, například dokud nebudou opraveny (nebo ověřeny jako správné), nebo pokud je zpracování vašich osobních údajů nezákonné a vy žádáte o omezení jejich použití namísto výmazu, nebo pokud již osobní údaje nepotřebujeme pro účely jejich zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění právního nároku.
  d) Právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut)
  Máte právo na výmaz údajů v případech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů, pokud toto právo není omezeno zákonem. Právo na výmaz se uplatní například tehdy, pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování.
  e) Právo na přenositelnost údajů
  Pokud zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy a zpracování vašich osobních údajů se provádí automatizovaně, máte právo na přenositelnost údajů (právo získat údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na jejich přenos k jinému správci).
  f) Právo odvolat svůj souhlas
  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.
  g) Právo podat žalobu na ochranu osobních údajů
  Pokud se cítíte být dotčeni na svých právech, můžete podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky podle § 100 a násl. Zákona o ochraně osobních údajů.
  h) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  V souladu s § 27 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů Vás výslovně informujeme o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají (i) z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace prováděného podle § 13 odst. 1 písm. e) (zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce) nebo (ii) z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace prováděného podle § 13 odst. 1 písm. e) (zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce). (f) (zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany) zákona o ochraně OÚ, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, a (ii) pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v rozsahu, v jakém se týká přímého marketingu.
Pokud jde o účel zpracování osobních údajů, budeme vás podrobněji informovat o těchto skutečnostech.
vašich právech v souvislosti s tímto zpracováním.
 • Ochrana soukromí dětí
  Naše služby jsou určeny i osobám mladším 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, požádejte prosím svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje osob mladších 16 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů a databází.
   
 • Jak nás můžete kontaktovat?
  Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese nebo poštou na adrese Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina. Na žádosti odpovídáme v listinné nebo elektronické podobě, obvykle ve stejné formě, v jaké byla žádost podána.

  Informace podle § 19 a 20 zákona o ochraně OÚ a oznámení a opatření přijatá podle § 21 až 28 a § 41 zákona o ochraně OÚ se zpravidla poskytují bezplatně. Pokud je však vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu její opakovanosti, můžeme:
  • požadovat přiměřený poplatek s přihlédnutím ke správním nákladům na poskytnutí informací, oznámení nebo provedení požadovaného opatření; nebo
  • odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • Změna podmínek zpracování osobních údajů
  Tyto podmínky můžeme čas od času změnit (zejména v případě technologických změn, pokud jsme do e-shopu přidali nové funkce nebo změnili stávající funkce nebo pokud se změní právní předpisy). V E-Shopu bude vždy zveřejněna nejnovější a aktuální verze Podmínek, včetně data její účinnosti. Používáním E-Shopu po datu účinnosti takových změn budeme předpokládat, že jste se seznámili se změnou Podmínek a aktuální verzí Podmínek platnou v době, kdy E-Shop používáte.